این بازار شامل هنرمندان حوزه مرتبط با مجسمه سازی می شود. در ابتدا با مذاکره و صحبت برخی از هنرمندان صاحب نام در این عرصه با اهدای هدایایی نفیس شامل تندیس این هنرمندان عزیز سعی می شود، ذهنیت مثبتی را برای این قشر نسبت به کسب و کارمان ایجاد شود.

در واقع این اطمینان برای این قشر حاصل می شود که این صنعت به کمک جامعه هنرمندان، معماران و طراحان آمده و قصد گرفتن جای کسی را ندارد. این بازار هدف با توجه به نیار و ویژگی های این قشر مناسب محصولات خدماتی این کسب و کار شامل خدمات مدل سازی می باشد.