اسکنر سه بعدی

نمونه کارها

نمونه های پرینت شده با پرینتر سه بعدی پدیدا

کاربردهای صنعتی، پزشکی و معماری پرینترهای سه بعدی را در نمونه کارهایی که هریک برای مشتریان ساخته شده اند و به کار آنها آمده ببینید و مشاهده کنید چگونه مدل سازی سریع، نمونه ها را با دقت و ظرافت بالایی می سازد.

 

info@ sm3m.com

۰۲۱-۲۲۲۵۹۹۰۸-۹


 

Objects013
Object011
Objects014
Object010
Object008
Object009
Object006
Object005
Object004
Object007
Object002
Object003
Printed Obj01
Printed Obj02
Object001
103
Photo 2016 07 17 09 53 29
هنری
Photo 2016 06 21 12 21 98
Photo 2016 06 06 16 54 25
Photo 2016 06 05 17 30 45
صنعتی
102
Tajhizat Pezeshki
نمونه DLP
DLP SAMPLE
نمونه dlp
3d Print Obj 03
صنعتی
Photo 2016 06 21 12 22 06
3d Print Obj 01
105
104
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
107
هنری
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پزشکی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
هنری
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه هنری تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
هنری
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
صنعتی
هنری
هنری
هنری
هنری
هنری
صنعتی
صنعتی
صنعتی
هنری
هنری
هنری
هنری
هنری
هنری
هنری
هنری
صنعتی
هنری
هنری
هنری
نمونه پزشکی تولید شده توسط پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پدیدا
نمونه صنعتی تولید شده با پرینتر سه بعدی پدیدا
نمونه پرینت شده با دستگاه DLP
نمونه پرینت شده با دستگاه DLP
نمونه کار dlp
نمونه dlp
نمونه dlp
نمونه DLP
نمونه dlp
Dlp Sample 01
نمونه DLP
Dlp Sample 04
نمونه DLP
Dlp Sample 05
Dlp Sample 06
Dlp Sample 09
نمونه DLP
نمونه DLP
نمونه DLP
نمونه DLP
نمونه DLP
نمونه DLP
Dlp Sample 10
Dlp Sample 08
Object012